Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

СУМСЬКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ШКОЛИ ТСО УКРАЇНИ (КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО)

НА 2018 РІК

 

 

ПРАВИЛА

прийому слухачів до Освітнього закладу Сумської автомобільної школи ТСО України (колективне підприємство) на 2018 рік

 

Розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України  29 травня 2013 року за № 823/23355

 

І. Загальна частина

1.1. Ці правила прийому є обов'язковими для Сумської автомобільної школи ТСО України. 

1.2. До Сумської автомобільної школи на підготовку та перепідготовку приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, та іноземні громадяни, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Сумської автомобільної школи ТСО України здійснюється для здобуття професії  за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом громадян на підготовку  та перепідготовку  здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Сумської автомобільної школи ТСО України  здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Сумської автомобільної школи ТСО України, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Сумської автомобільної школи ТСО України  розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил прийому до професійно-технічних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355, затверджуються  директором Сумської автомобільної школи ТСО України за погодженням  директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та голови ГО «Сумська ОО ТСО України».

2.4. Приймальна комісія:

- організовує прийом заяв та документів;

- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення слухачів;

- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Сумської автомобільної школи, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням  нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Сумської автомобільної школи доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та  інформаційні стенди і мають обумовлювати:

- перелік професій, спеціальностей  згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (відповідно Державного стандарту професійно-технічної освіти з професій «Водій автотранспорних засобів» та «Водій  мототранспортних засобів»);

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

- форми  навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) за віком вступників  та медичними показаннями;

- порядок роботи приймальної комісії (понеділок - п’ятниця з 800-1700);

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому у Сумську автомобільну школу ТСО України відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники особисто складають Заяву-договір про вступ до Сумської автомобільної школи із зазначенням місця проживання , форми навчання та категорії транспортного засобу, право на керування яким особа бажає отримати, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром фізичних осіб;

- медичну довідку;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3,5 х 4,5 сантиметра;

- для перепідготовки  водіїв, крім зазначених документів, подається копія посвідчення водія;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство), в строки, визначені для подання документів.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Сумської автомобільної школи ТСО України проводиться за результатами співбесіди.

4.2. Особи, які без поважних причин не з'явилися на співбесіду у зазначений за розкладом час, не рекомендуються до зарахування.

V. Зарахування

5.1. До Сумської автомобільної школи зараховуються позачергово:

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами);

- діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

- особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення  відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє  протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані  до зарахування на навчання до Сумської автомобільної школи за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів  відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Сумської автомобільної школи ТСО України здійснюється наказом  директора , підписаним не пізніше ніж двохтижневий термін від початку занять.

5.6. Після  відбору зарахування до Сумської автомобільної школи ТСО України може супроводжуватись укладанням договору про навчання між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і вступником.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 15 днів від дня їх початку, відраховуються з Сумської автомобільної школи.

6.2. Слухачі Сумської автомобільної школи ТСО України можуть бути відраховані за:

- власним бажанням;

- незадовільну успішність, поведінку;

- вироком суду, що набрав чинність;

- невиконання вимог навчальних програм.

6.3. При відрахуванні кошти, внесені за навчання, не повертаються, за винятком хвороби, призову в армію, зміни місця проживання, надзвичайних ситуацій. В цих випадках кошти повераються з урахуванням понесених витрат за навчання на день відрахування.

6.4. Особам, які не зараховані до Сумської автомобільної школи, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Сумської автомобільної школи ТСО України здійснюється ЦК ТСО України, ГО «Сумська ОО ТСО України», директором Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Територіальним сервісним центром № 5946 регіонального сервісного центру МВС у Сумській області.